Napíšte nám Email
Hľadáte profesionálne právnické služby?

 

O mne

 

Vysokoškolské vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v štúdijnom odbore právo. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave som ukončil v roku 2012 s akademickým titul magister (Mgr.) s udelenou akademickou pochvalou od rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúce študijné výsledky.

 

Už počas štúdia na univerzite som získal i praktické skúsenosti, keď som pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii advokáta JUDr. Jána Súkeníka, ktorá má viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Po skončení vysokoškolského štúdia som zotrval v advokátskej kancelárii advokáta JUDr. Jána Súkeníka, v ktorej som pracoval v rokoch 2012 až 2015 ako advokátsky koncipient. Pri svojej práci v advokátskej kancelárií advokáta JUDr. Jána Súkeníka som nadobudol mnoho skúsenosti z oblasti verejného aj súkromného práva.

 

V roku 2015 som zložil advokátsku skúšku s hodnotením prospel výborne. Od 01.01.2016 som zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

 

 

 

Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov

 

Advokátsku kanceláriu Mgr. Ján Matušov som založil v roku 2016 za účelom odborného a uceleného poskytovania právnych služieb na celom území Slovenskej republiky. V rámci výkonu advokácie sa venujem sporovej ako i nesporovej agende. V advokátskej kancelárii zastupujem klientov pri ochrane ich súkromných práv a záujmov v súdnych konaniach a v správnych konaniach. Pre svojich klientov pripravujem v advokátskej kancelárii Mgr. Ján Matušov zmluvy a iné právne listiny, pričom v prípade potreby klientov posudzujem tiež obsah zmlúv a právnych listín.

 

V advokátskej kancelárii Mgr. Ján Matušov poskytujem komplexné právne poradenstvo tiež obchodným spoločnostiam, a to od ich založenia, cez prípravu zmlúv s ich obchodnými partnermi až po vymáhanie peňažných pohľadávok klientov ako aj ochranu ich iných práv v súdnych konaniach.

 

Svoje služby poskytujem tiež v oblasti trestného práva, keďže som zapísaný v zozname obhajcov ex offo.

 

Pri poskytovaní právnych služieb je pre moju advokátsku kanceláriu na prvom mieste záujem klienta. Z tohto dôvodu venujem mimoriadnu pozornosť komunikácii s klientom počas celej doby poskytovania právnych služieb.

 

 

 

 

Oblasti práva, v ktorých poskytujem právne služby

 

Občianske právo:

 • príprava a posudzovanie kúpnych zmlúv, rezervačných zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv o pôžičke, zmlúv o dielo a iných zmlúv a dohôd podľa potrieb klientov,
 • zastupovanie klientov pri riešení vlastníckych a susedských sporov,
 • zastupovanie klientov pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
 • zastupovanie klientov pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zastupovanie klientov v sporoch o ochranu osobnosti,
 • zastupovanie klientov v sporoch o náhradu škody (dopravné nehody) a vydanie bezdôvodného obohatenia (neoprávnené užívanie cudzích vecí),
 • zastupovanie klientov v dedičských konaniach a sporoch s ním súvisiacich,
 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach pri ochrane ich práv a záujmov,
 • uplatňovanie práv zo zmenky,

 

Obchodné právo:

 • príprava a posudzovanie kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, mandátnych zmlúv a iných zmlúv a dohôd podľa potrieb klientov v rámci ich spolupráce s obchodnými partnermi,
 • zakladanie obchodných spoločností pre klientov a ich zastupovanie ,
 • vykonávanie korporátnych zmien v obchodných spoločnostiach podľa potrieb klientov a ich zastupovanie v konaní pred obchodným registrom,
 • správa a vymáhanie pohľadávok klientov,
 • zastupovanie klientov vo všetkých súdnych konaniach pri ochrane ich práv a záujmov z obchodných vzťahov,
 • komplexné zastupovanie klientov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní od vypracovania a podania prihlášky na uplatnenie ich nárokov, cez ich zastupovanie v rámci schôdze veriteľov, veriteľského výboru až po zastupovanie v súdnych konaniach súvisiacich s konkurzným alebo reštrukturalizačným konaním,

 

Rodinné právo:

 • zastupovanie klientov v konaní o rozvod manželstva
 • zastupovanie klientov v konaní o určenie alebo zapretie rodičovstva,
 • zastupovanie klientov v konaní o zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, o určenie výživného a úpravu styku k maloletým deťom,
 • vypracovanie dohôd o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom,

 

Správne právo:

 • zastupovanie klientov v stavebnom konaní, v kolaudačnom konaní, v konaní o dodatočnom povolení stavby alebo jej zmien, pri výkone štátneho stavebného dohľadu,
 • zastupovanie klientov pri výkone daňovej kontroly na dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, spotrebných daní a v rámci vyrubovacieho konania vedeného príslušným správcom dane,
 • zastupovanie klientov v priestupkovom konaní,
 • zastupovanie klientov vo veciach sociálneho zabezpečenia a v konaniach pred Sociálnou poisťovňou,
 • vypracovanie správnych žalôb a zastupovanie klientov v súdnych konaniach o nich,

 

Pracovné právo:

 • vypracovanie a posudzovanie pracovných zmlúv, dohôd o brigádnickej práci študentov, dohôd o vykonaní práce a iných zmlúv a dohôd podľa potrieb klientov,
 • poskytovanie právneho poradenstva zamestnávateľom pri skončení pracovného pomeru, prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, agentúrnom zamestnávaní, rokovaniach s odborovými organizáciami a vypracovanie príslušnej dokumentácie,
 • zastupovanie zamestnávateľov v správnych konania pred Inšpektorátom práce,
 • zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v súdnych konaniach pri riešení pracovnoprávnych sporov,

 

Trestné právo:

 • obhajoba klientov v trestnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní,
 • zastupovanie klientov v konaniach o zmenu spôsobu trestu alebo podmienečné upustenie od zvyšku výkonu trestu

 

 

 

Kontaktné údaje:

 

Advokátska kancelária

Mgr. Ján Matušov, advokát

Stred 60/55

017 01 Považská Bystrica

 

mail: matusov@akmatusov.sk

tel: 0918 790 393

 

 

Kontakty


Advokátska kancelária
Mgr. Ján Matušov, advokát


Kontakty:
matusov@akmatusov.sk
0918 790 393

Adresa:
Stred 60/55
017 01 Považská Bystrica

IČO: 50 097 351
zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7251
Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa